Maturalny savoir-vivre - jak się zachować na maturze


MATURA 2019 (nowa)

Wszystkie informacje na temat egzaminu maturalnego są dostępne na stronie CKE

O egzaminie - ogólne informacje ze strony CKE

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 5 marca 2019 r. dotycząca terminów przeprowadzania egzaminów w kwietniu, maju i czerwcu 2019 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019

Deklaracja (zał. 1a) dla: Deklaracja dla: (1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2018/2019 i w tym roku
przystąpi do egzaminu maturalnego; (2) absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończył szkołę w latach szkolnych
2015/2016 – 2017/2018; (3) absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015.

Harmonogram egzaminów w 2019 r. (s. 5-8)

Komunikat [...] w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie [...] maturalnym (s. 3-4)

Egzamin maturalny z informatyki w 2019 r.

Dostosowania - informacje wstępne dotyczą wszystkich absolwentów, przystępujących do egzaminu maturalnego, natomiast szczegółowe sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019, dla absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego w „nowej” formule ujęte są w Tabelach 1a i 2a.

Informacja (zał. 4b) o sposobie dostosowania warunków i formy egzaminu maturalnego     

Wgląd do sprawdzonej pracy egzaminacyjnej (wszystkie informacje znajdują się w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego [...] s. 76-93

Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej (zał. 25a)

Wniosek o weryfikację sumy punktów (zał. 25b)

Odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy dyrektorze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (zał. 25c)

Informatory o egzaminiach maturalnych z poszczególnych przedmiotów od roku szkolnego 2014/2015

Przykładowe arkusze -  z CKE

Materiały dla uczniów i nauczycieli - CKE Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego (załącznik 4, s. 73)

        Podstawa programowa - zmiany dotyczą wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego         dla szkół podstawowych (załącznik 1 i 2)

Lektury - dotyczą klas, które realizują nową podstawę programową

                      


MATURA 2019 (stara)

UWAGA!

W roku szkolnym 2018/2019 egzamin maturalny w „starej” formule zostanie przeprowadzony po raz ostatni dla absolwentów liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum uzupełniającego. Absolwenci ww. typów szkół, którzy w 2019 r. nie zdadzą egzaminu maturalnego w „starej” formule, będą zobowiązani w 2020 r. przystąpić do egzaminu maturalnego w „nowej” formule w pełnym zakresie.


  1. Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:
  • absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego oraz dla
  • absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu 
  1. „Kolejny raz”, o którym mowa w pkt 20.1., oznacza „kolejny rok”. Przystąpienie do egzaminu w terminie głównym / dodatkowym oraz poprawkowym w tym samym roku jest traktowane jako przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie jeden raz.

  2. Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto. Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa.

  3. Opłatę za egzamin maturalny, o której mowa w pkt 20.3., wnosi się w terminie od 1 stycznia 2019 r. do 7 lutego 2019 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

Więcej informacji o opłatach jest na s. 95 - Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego [...]

Załącznik 26 (zwolnienie z opłaty)

Dodatkowe informacje o opłatach znajdują się na stronie CKE

O egzaminie

    Poniższa informacja jest przeznaczona dla:

  1. Absolwentów techników z lat 2005/2006 - 2014/2015.
  2. Absolwentów LO z lat 2004/2005 - 2013/2014.
  3. Osób, które do roku szkolnego 2015/2016 włącznie uzyskały świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych‎.

Informatory o egzaminie maturalnym

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019 (ANEKS dotyczy starej matury - s. 101)

Deklaracja (zał. 1d) dla
(1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 oraz (2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015
i (1, 2) przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów.

Harmonogram egzaminów w 2019 r. (s. 5-8)

Komunikat o przyborach (s. 5-6)

Egzamin maturalny z informatyki

Przykładowe arkusze -  z CKE

Dostosowania - informacje wstępne dotyczą wszystkich absolwentów, przystępujących do egzaminu maturalnego, natomiast szczegółowe sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019, dla absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnegow „starej” formule ujęte są w Tabelach 1b i  2b.

Informacja (zał. 4b) o sposobie dostosowania warunków i formy egzaminu maturalnegoMatura ustna z języka polskiego (stara)

 

Tematy na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w roku szkolnym 2018/2019  

Bibliografia - prezentacja przygotowana przez p. Gabrielę Bonk z Biblioteki Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku i p. Aleksandrę Stronkę z Biblioteki w Świebodzinie

Polska Bibliografia Literacka - to informacje o pisarzach literatury polskiej i obcej, teorii literatury, tematach i motywach literackich, nauczaniu literatury, teatrze, filmie, życiu literackim i teatralnym, polskich aktorach i reżyserach, informacje o książkach, artykułach, recenzjach, wywiadach, spektaklach, audycjach telewizyjnych i radiowych.Zgromadzone w naszej bazie zapisy bibliograficzne wraz z adnotacjami tworzą panoramę polskiej kultury literackiej w Polsce i na świecie z lat 1990-1998.


Zasady sporządzania opisów bibliograficznych -  wg wytycznych OKE w Jaworznie
  
 
Przydatne adresy

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) - informacje o egzaminie maturalnym i zawodowym

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie (OKE) - j. w.

Zegar maturalny - odlicza czas do matury

Dla maturzysty.info - wiele cennych informacji o maturze i studiach

Edulandia - matura, studia, szkolenia - przydatne informacje dla maturzystów, 
m.in. przykładowe prezentacje maturalne

Portal Maturzystów - największy portal skierowany do maturzystów w Polsce. Informacje o egzaminach maturalnych. Szkoły wyższe i kierunki studiów. Szkoły policealne i językowe w Polsce.

Salon Maturzystów - Perspektywy - jest największą w kraju edukacyjną kampanią informacyjną, przeznaczoną dla uczniów klas maturalnych, przygotowujących się do egzaminu i rekrutacji na studia. Tegoroczna edycja Salonu jest szóstą z kolei i odbędzie się w ośrodkach akademickich w całej Polsce. Komplet informacji na temat matury – uzyskanych od ekspertów okręgowych komisji egzaminacyjnych – i wymagań rekrutacyjnych pozwala im odpowiednio wcześnie zaplanować egzamin maturalny i wybrać właściwe przedmioty dodatkowe.

ZDASZ.TO - serwis przygotuje Cię do matury 2015. Tutaj znajdziesz materiały teoretyczne wyjaśniające wszystkie zagadnienia maturalne oraz część praktyczną z zadaniami. Całość uwzględnia zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych do nowej matury. Możesz być spokojny – nowa matura nie będzie miała dla Ciebie tajemnic

Po maturze

dlaMaturzysty.pl - portal skierowany do maturzystów w Polsce. Informacje o maturze, egzaminach maturalnych. Szkoły wyższe w Polsce. Kierunki studiów. Szkoły policealne i językowe w Polsce

kierunkistudiow.pl - kierunki studiów - uczelnie - studia

otouczelnie.pl - wyszukiwarka i porównywarka ponad 200 uczelni wyższych w Polsce. Miasta Akademickie, uczelnie, wydziały, kierunki studiów, poradniki dla maturzystów i studentów teraz w jednym miejscu

pomaturze.pl - informator o szkołach wyższych, policealnych i językowych - znajdziesz tu adresy szkół, informacje o zasadach rekrutacji, wypowiedzi kadry nauczającej i prezentacje współpracujących z nami szkół.

studia.net - studia, kierunki studiów, wydarzenia na uczelniach w Polsce, droga do kariery, kierunki zamawiane, nauka. Dla maturzystów, studentów oraz osób poszukujących informacji o studiach i uczelniach.

Studiowac.pl - wyszukiwarka uczelni, najlepsze studia wyższe i najciekawsze kierunki studiów! Poradniki maturalne. Arkusze maturalne z wcześniejszych lat

uczelnie.net - wyszukiwarka uczelni, kierunków studiów, ofert edukacyjnych. Informacje o drzwiach otwartych, konferencjach i wydarzeniach na uczelniach

Wybierz Studia - portal zawiera oficjalne informacje o kierunkach studiów

Portal edukacyjny Perspektywy - największa i jedyna kompletna baza informacji edukacyjnych - matura, uczelnie, studia, kierunki, zasady przyjęć

Wykaz uczelni publicznych nadzorowanych przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego - publiczne uczelnie akademickie

Studia - informacje z portalu Cogito

Drzwi otwarte na uczelniach