Maturalny savoir-vivre - jak się zachować na maturze


MATURA 2018 (nowa)

O egzaminie - informacje ze strony CKE

Poniższa informacja jest przeznaczona dla:

 1. uczniów szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2017/2018
 2. absolwentów LO, którzy ukończyli szkołę w latach szkolnych: 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017
 3. absolwentów technikum, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017
 4. absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich
 5. osób, które posiadają świadectwo lub inny dokument - potwierdzający wykształcenie średnie - wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej
 6. osób, które w roku szkolnym 2017/2018 uzyskają świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych.
Informacja dla absolwentów LO, którzy ukończyli szkołę w latach 2004/2005 - 2013/2014, oraz absolwentów techników, którzy ukończyli szkołę w latach 2005/2006 - 2014/2015 (niezależnie od tego, czy przystępowali już do egzaminu maturalnego, czy nie), jest dostępna tutaj.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018

Deklaracja (zał. 1a_N) dla: (1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2017/2018 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego, (2) absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2015/2016 albo 2016/2017, (3) absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015

Harmonogram egzaminów w 2018 r. (s. 3-5)

Komunikat [...] w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie [...] maturalnym (s. 2-3)

Egzamin maturalny z informatyki w 2018 r.

Dostosowania - informacje wstępne dotyczą wszystkich absolwentów, przystępujących do egzaminu maturalnego, natomiast szczegółowe sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018, dla absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego w „nowej” formule ujęte są w Tabelach 1a i 2a.

Informacja (zał. 4b) o sposobie dostosowania warunków i formy egzaminu maturalnego     

Wgląd do pracy egzaminacyjnej (wszystkie informacje znajdują się w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego [...] s. 78-82

Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej (zał. 25 a)

Wniosek o weryfikację sumy punktów (zał. 25 b)

Odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy dyrektorze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (zał. 25 c)

Informator  -  o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015 (część ogólna)

Informatory o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015

Przykładowe arkusze -  z CKE


Materiały dla uczniów i nauczycieli - CKE


Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego (załącznik 4, s. 73)

        Podstawa programowa - zmiany dotyczą wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego         dla szkół podstawowych (załącznik 1 i 2)

Lektury - dotyczą klas, które realizują nową podstawę programową

                      


MATURA 2017 (stara)

Opłaty  (s. 97- Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego [...])
Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:
 1. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego oraz dla
 2. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu 

Załącznik 26a (opłata)

Załącznik 26b (zwolnienie z opłaty)

Informacja  dyrektora  Centralnej  Komisji  Egzaminacyjnej  z  24  stycznia  2018  r. dotycząca opłaty za egzamin maturalny [pobierz]

Wiięcej informacji o opłatach na stronie CKE

O egzaminie

    Poniższa informacja jest przeznaczona dla:

 1. Absolwentów techników z lat 2005/2006 - 2014/2015.
 2. Absolwentów LO z lat 2004/2005 - 2013/2014.
 3. Osób, które do roku szkolnego 2015/2016 włącznie uzyskały świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych‎.
Informacja dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2016/2017, jest dostępna tutaj.

Informatory o egzaminie maturalnym

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017 (ANEKS dotyczy starej matury - s. 103)

Deklaracja (zał. 1d_S) dla: (1) absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005–2013/2014 oraz (2) absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006–2014/2015i (1, 2) przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów

Harmonogram egzaminów w 2017 r. (s. 3-6)

Komunikat o przyborach (s. 4-5)

Egzamin maturalny z informatyki

Przykładowe arkusze -  z CKE

Dostosowania - informacje wstępne dotyczą wszystkich absolwentów, przystępujących do egzaminu maturalnego, natomiast szczegółowe sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017, dla absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnegow „starej” formule ujęte są w Tabelach 1b i  2b.

Informacja (zał. 4b) o sposobie dostosowania warunków i formy egzaminu maturalnegoMatura ustna z języka polskiego (stara)

 

Tematy na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w roku szkolnym 2016/2017  

Bibliografia - prezentacja przygotowana przez p. Gabrielę Bonk z Biblioteki Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku i p. Aleksandrę Stronkę z Biblioteki w Świebodzinie

Polska Bibliografia Literacka - to informacje o pisarzach literatury polskiej i obcej, teorii literatury, tematach i motywach literackich, nauczaniu literatury, teatrze, filmie, życiu literackim i teatralnym, polskich aktorach i reżyserach, informacje o książkach, artykułach, recenzjach, wywiadach, spektaklach, audycjach telewizyjnych i radiowych.Zgromadzone w naszej bazie zapisy bibliograficzne wraz z adnotacjami tworzą panoramę polskiej kultury literackiej w Polsce i na świecie z lat 1990-1998.


Zasady sporządzania opisów bibliograficznych -  wg wytycznych OKE w Jaworznie
  
 
Przydatne adresy

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) - informacje o egzaminie maturalnym i zawodowym

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie (OKE) - j. w.

Zegar maturalny - odlicza czas do matury

Dla maturzysty.info - wiele cennych informacji o maturze i studiach

Edulandia - matura, studia, szkolenia - przydatne informacje dla maturzystów, 
m.in. przykładowe prezentacje maturalne

Portal Maturzystów - największy portal skierowany do maturzystów w Polsce. Informacje o egzaminach maturalnych. Szkoły wyższe i kierunki studiów. Szkoły policealne i językowe w Polsce.

Salon Maturzystów - Perspektywy - jest największą w kraju edukacyjną kampanią informacyjną, przeznaczoną dla uczniów klas maturalnych, przygotowujących się do egzaminu i rekrutacji na studia. Tegoroczna edycja Salonu jest szóstą z kolei i odbędzie się w ośrodkach akademickich w całej Polsce. Komplet informacji na temat matury – uzyskanych od ekspertów okręgowych komisji egzaminacyjnych – i wymagań rekrutacyjnych pozwala im odpowiednio wcześnie zaplanować egzamin maturalny i wybrać właściwe przedmioty dodatkowe.

ZDASZ.TO - serwis przygotuje Cię do matury 2015. Tutaj znajdziesz materiały teoretyczne wyjaśniające wszystkie zagadnienia maturalne oraz część praktyczną z zadaniami. Całość uwzględnia zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych do nowej matury. Możesz być spokojny – nowa matura nie będzie miała dla Ciebie tajemnic

Po maturze

dlaMaturzysty.pl - portal skierowany do maturzystów w Polsce. Informacje o maturze, egzaminach maturalnych. Szkoły wyższe w Polsce. Kierunki studiów. Szkoły policealne i językowe w Polsce

kierunkistudiow.pl - kierunki studiów - uczelnie - studia

otouczelnie.pl - wyszukiwarka i porównywarka ponad 200 uczelni wyższych w Polsce. Miasta Akademickie, uczelnie, wydziały, kierunki studiów, poradniki dla maturzystów i studentów teraz w jednym miejscu

pomaturze.pl - informator o szkołach wyższych, policealnych i językowych - znajdziesz tu adresy szkół, informacje o zasadach rekrutacji, wypowiedzi kadry nauczającej i prezentacje współpracujących z nami szkół.

studia.net - studia, kierunki studiów, wydarzenia na uczelniach w Polsce, droga do kariery, kierunki zamawiane, nauka. Dla maturzystów, studentów oraz osób poszukujących informacji o studiach i uczelniach.

Studiowac.pl - wyszukiwarka uczelni, najlepsze studia wyższe i najciekawsze kierunki studiów! Poradniki maturalne. Arkusze maturalne z wcześniejszych lat

uczelnie.net - wyszukiwarka uczelni, kierunków studiów, ofert edukacyjnych. Informacje o drzwiach otwartych, konferencjach i wydarzeniach na uczelniach

Wybierz Studia - portal zawiera oficjalne informacje o kierunkach studiów

Portal edukacyjny Perspektywy - największa i jedyna kompletna baza informacji edukacyjnych - matura, uczelnie, studia, kierunki, zasady przyjęć

Wykaz uczelni publicznych nadzorowanych przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego - publiczne uczelnie akademickie

Studia - informacje z portalu Cogito

Drzwi otwarte na uczelniach