Przydatne strony i inne materiały

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Biblioteka Internetowa Exlibris - zbiór literatury polskiej i obcej. Do zarządzania i czytania zbiorów możesz pobrać program Biblioteka w dziale Niezbędnik

Biblioteka Europejska (The European Library - TEL) - zbiory bibliotek narodowych Europy [więcej]

Biblioteka literatury polskiej - alfabetyczny spis lektur

Biblioteka Narodowa - gromadzi książki, periodyki, publikacje elektroniczne i audiowizualne wydawane na terenie RP oraz polonika zagraniczne. Jest najważniejszą biblioteką naukową o profilu humanistycznym, głównym archiwum piśmiennictwa narodowego i krajowym ośrodkiem informacji bibliograficznej o książce, placówką naukową, a także ważnym ośrodkiem metodycznym dla innych bibliotek w Polsce.
Ma prawo do otrzymywania egzemplarza obowiązkowego.

CINiBA (Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akedemicka) -  Centrum pełni tradycyjne funkcje biblioteki naukowej, wykorzystującej najnowocześniejsze technologie i narzędzia informacyjne. Z zasobów CINiBA mogą korzystać wszyscy.

Europeana - portal prezentujący dokumenty cyfrowe z różnych instytucji kultury i dający możliwość jednoczesnego przeszukiwania zasobów europejskiego dziedzictwa kulturowego, dostępnego w językach krajów Unii Europejskiej [więcej]

Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC) - strona umożliwiająca wyszuliwanie książek i innych dokumentów w postaci elektronicznej

Interklasa. Polski portal edukacyjny - informacje z różnych przedmiotów nauczania

Internetowy kalendarz online 

Język polski - materiały dla uczniów przyporządkowano do trzech menu: „Wiedza", „Umiejętności" i „Egzaminy". Menu „Wiedza" - opracowanie epok literackich, lektur szkolnych, teksty wierszy, informacje o pisarzach i poetach. Menu „Umiejętności" - wskazówki, jak pisać różne formy wypowiedzi pisemnej, testy czytania ze zrozumieniem, ćwiczenia, porady i zadania dotyczące czytania ze zrozumieniem, informacje o sposobach szybkiego, łatwego i skutecznego uczenia się, podstawy retoryki, wskazówki dotyczące recytacji. Menu „Egzaminy" - informacje dotyczące sprawdzianu szóstoklasisty, egzaminu gimnazjalnego i matury, wymagania edukacyjne, zadania egzaminacyjne, wzory wypracowań.


Listy z krainy snów... - różne wiersze, opowiadania, piosenki

Polska Bibliografia Literacka - to informacje o pisarzach literatury polskiej i obcej, teorii literatury, tematach i motywach literackich, nauczaniu literatury, teatrze, filmie, życiu literackim i teatralnym, polskich aktorach i reżyserach, informacje o książkach, artykułach, recenzjach, wywiadach, spektaklach, audycjach telewizyjnych i radiowych.Zgromadzone w naszej bazie zapisy bibliograficzne wraz z adnotacjami tworzą panoramę polskiej kultury literackiej w Polsce i na świecie z lat 1990-1998.

Polski na 5-tkę - opracowania lektur, motywy literackie itp.

Polona - portal, który udostępnia w sieci zbiory Biblioteki Narodowej [więcej]

Serwis humanistyczny "Hamlet" - serwis zawierający wiele materiałów nt. analizy i interpretacji literatury, gramatyki języka polskiego, matury i olimpiady oraz teksty i konteksty literackie

Staropolska on-line - utwory dawnej literatury polskiej (Średniowiecze, Renesans, Barok)

Wolne lektury - to biblioteka internetowa czynna 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, której zasoby dostępne są całkowicie za darmo [więcej]

Matematyka - pomoc w nauce matematyki