EGZAMIN ZAWODOWY 2019 

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu  2019 r. w Zespole Szkół  Nr 2 im. ks. prof.  J. TischneraHarmonogram kwalifikacji zawodowych w poszczególnych zawodach
(dotyczy klas trzecich i czwartych)

Harmonogram kwalifikacji zawodowych w poszczególnych zawodach
(dotyczy klas pierwszych i drugich)

O egzaminie (formuła 2012) - ogólne informacje o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie na stronie CKE

O egzaminie (formuła 2017) - ogólne informacje o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie na stronie CKE

Terminy - egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2019 r. 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:
(1) przeprowadzanego    z    zakresu    kwalifikacji    zgodnie podstawą programową kształcenia w zawodzie z 2012 r. oraz 
(2) przeprowadzanego    z    zakresu    kwalifikacji    zgodnie klasyfikacją zawodów z 2017 r. i podstawą programowąkształcenia w zawodzie z 2017 r.
obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019

      Deklaracja przystąpienia do egzaminu  (zał. 3 Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie)

Podstawa programowa  z 7 lutego 2012 r. kształcenia w zawodach 
(dotyczy klas trzecich i czwartych)

Podstawa programowa cz. 1 i cz. 2 z 31 marca 2017 r. kształcenia w zawodach
(dotyczy klas pierwszych i drugich)

Informatory  o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego od 2013 roku (dotyczy klas trzecich i czwartych w r. szk. 2018/2019)


Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego od 2018 roku (dotyczy klas pierwszych i drugich
w r. szk. 2018/2019)

AKTUALIZACJA

W rozdziale INFORMACJA O ZAWODZIE w pkt. 3 MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE zapis „Od dnia 1 stycznia 2020 r. przewidziano możliwość kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji …” zastępuje się zapisem „Od dnia 1 września 2018 r. przewidziano możliwość kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji…” (zgodnie z art. 290 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe – DZ.U. 2017, poz.60)

Komunikaty:

Przydatne adresy

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) - informacje o egzaminie maturalnym i zawodowym

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie (OKE) - j. w.

ORE - Ośrodek Rozwoju Edukacji jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej.

Egzamin Zawodowy - Portal dla technika - informacje o egzaminie zawodowym techników, szkół policealnych i ZSZ. Możesz tAM pobrać arkusze praktyczne, rozwiązania zadań oraz testy z poprzednich lat.Wiele informacji możesz znaleźć na FORUM o egzaminie i przedmiotach zawodowych.